Biblioteka

Regulamin

1. Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie gromadzi zbiory przede wszystkim z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła, prawa kanonicznego. Biblioteka służy głównie profesorom i studentom Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy oraz Rodzinie Wincentyńskiej, ale jest dostępna również dla innych czytelników.

2. Zbiory biblioteczne udostępniane są na miejscu wszystkim zainteresowanym.

Dodatkowo prawo do wypożyczeń mają: 

 • Członkowie Rodziny Wincentyńskiej,
 • Profesorowie i studenci ITKM,
 • Wykładowcy i studenci innych uczelni krakowskich,
 • Pracownicy instytucji naukowych, kulturalnych i kościelnych prowadzący badania naukowe i przygotowujący publikacje.

3. Szczegółowe zasady udostępniania.

a. Zbiory wypożyczane są:

 • misjonarzom mieszkańcom domu stradomskiego w liczbie 15 książek na okres 3 miesięcy,
 • członkom Rodziny Wincentyńskiej – 10 książek na 2 miesiące,
 • wykładowcom ITKM – 15 książek na 3 miesiące,
 • wykładowcom innych uczelni – 10 książek na 2 miesiące,
 • studentom misjonarzom – 10 książek na 2 miesiące,
 • studentom ITKM -10 książek na 1 miesiąc,
 • studentom innych uczelni – 5 książek na 1 miesiąc.

b. Pozostałym czytelnikom zbiory Biblioteki udostępniane są wyłącznie w czytelni.
c. Terminy wypożyczeń mogą zostać przedłużone pod warunkiem, że na książkę nie oczekuje inny czytelnik. Samodzielna prolongata możliwa jest w okresie ustalonego terminu wypożyczenia. Termin zwrotu książek przetrzymanych ponad czas określony regulaminem może zostać przedłużony wyłącznie przez pracownika Biblioteki.
d. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo zażądać zwrotu materiałów przed upływem terminu.
e. Poza Bibliotekę nie są wypożyczane stare druki, wydawnictwa do 1945 r., czasopisma oraz księgozbiór podręczny czytelni.
f. Czytelnicy zobowiązani są do zapisania się do Biblioteki i wypełnienia karty czytelnika. Studenci zapisywani są na podstawie indeksu i legitymacji studenckiej.
g. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia materiałów bez podania przyczyn.
h. Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne.
i. Wypożyczonych książek nie wolno przekazywać innym osobom.
j. W wypadku zagubienia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczny egzemplarz lub zapłacić jego pięciokrotną wartość. W wyjątkowej sytuacji Dyrektor Biblioteki może w porozumieniu z czytelnikiem ustalić inną formę rekompensaty.

4. Zamawianie i realizowanie zamówień.

a. Udostępnianie książek następuje na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem katalogu komputerowego w systemie Koha.
b. Książki wydane do 1945 r. i czasopisma zamawiane są za pomocą tradycyjnych rewersów.
c. Zamówienia realizowane są co godzinę.
d. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia należy zwrócić książki przetrzymane ponad terminy określone w niniejszym regulaminie.

5. Zwroty.

a. Po zwróceniu książek czytelnicy są zobowiązani do sprawdzenia swojego konta bibliotecznego i zgłoszenia ewentualnych nieścisłości.
b. Najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku akademickiego studenci są zobowiązani do zwrócenia wszystkich wypożyczonych książek oraz sprawdzenia swojego konta bibliotecznego. Przedwakacyjne rozliczenie się z Biblioteką jest warunkiem zaliczenia roku akademickiego.
c. Wypożyczenie książek na okres wakacji możliwe jest za zgodą Dyrektora Biblioteki.

6. Czytelnia.

a. Czytelnicy mają wolny dostęp do materiałów zgromadzonych w czytelni.
b. Zasadniczo nie wolno wynosić zbiorów znajdujących się w księgozbiorze podręcznym czytelni. W wyjątkowych przypadkach pracownik Biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie na określony, bardzo krótki czas i po pozostawieniu na półce rewersu.
c. W czytelni można korzystać z własnych pomocy naukowych, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu.
d. Istnieje możliwość wykonania kopii tradycyjnych i cyfrowych ze zbiorów bibliotecznych według ustalonych zasad i cennika.
e. Zabrania się wnoszenia do czytelni jakichkolwiek artykułów spożywczych.
f. Ostatnie 15 minut przed zamknięciem Biblioteki przeznaczone jest na zwrot udostępnionych materiałów.

7. Sugestie zakupów.

Propozycje zakupu nowych książek do Biblioteki można składać za pośrednictwem katalogu komputerowego (zakładka „Propozycje zakupu”) ze wskazaniem autora, tytułu, wydawcy i roku wydania.

8. Inkunabuły i starodruki.

a. Inkunabuły i starodruki są udostępniane Księżom Misjonarzom i Siostrom Szarytkom, samodzielnym pracownikom naukowym oraz osobom ze stopniem naukowym doktora. Pozostali czytelnicy zobowiązani są przedłożyć pismo polecające od promotora, opiekuna naukowego bądź kierownika jednostki, w której są zatrudnieni.
b. Inkunabuły i starodruki udostępnianie są wyłącznie na miejscu, w czytelni.
c. Czytelnicy pragnący skorzystać z inkunabułów i starodruków proszeni są o wcześniejszy kontakt w pracownikiem Biblioteki.
d. Jednorazowo udostępnia się nie więcej niż trzy egzemplarze.

9. Korzystanie z materiałów bibliotecznych oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

10. W przypadku niedostosowania się do postanowień regulaminu czytelnik może zostać okresowo pozbawiony prawa wypożyczania książek.

11. Biblioteka przetwarza dane osobowe osób korzystających z systemu biblioteczno-informacyjnego.

12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2014 r.

Biblioteka

Zgromadzenia Księży Misjonarzy

Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO)” pobiera i przetwarza dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu działania systemu bibliotecznego i wypożyczania książek. Podanie danych jest dobrowolne, lecz absolutnie niezbędne do przetworzenia przez system biblioteczny. Osobom korzystającym z zasobu Biblioteki przysługuje prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania czy żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy, ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków.