Biblioteka

Nasi Sponsorzy

W roku 2003 został zainicjowany wieloletni projekt mający na celu konserwację i ochronę zbiorów biblioteki kiedy przeprowadzono dezynfekcję zbioru kleparskiego, kontynuowaną również w następnym roku. Była ona możliwa dzięki dofinansowaniu przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu SUBIN, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, firmę A.B.E. Marketing Publisher’ Distribution Services z Warszawy, fundację Kirche in Not z Königstein.

W 2004 r. przedstawiciele „Toruńskiego Stowarzyszenia dla Ratowania Książek i Archiwaliów po PowodziPro libris” działającego przy Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu przeprowadzili specjalistyczną ekspertyzę w wyniku, której został opracowany raport dotyczący stanu zachowania i konserwacji woluminów z misjonarskiego księgozbioru.

Nasi Sponsorzy 2003 i 2004

Dezynfekcję woluminów wsparły następujące instytucje: w roku 2003 i 2004

W 2004 roku dzięki Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu MILAB zakupiono i zamontowano I cześć regałów przesuwnych w magazynie zbiorów specjalnych.

Projekt

Nasi Sponsorzy 2004

Montaż I części regałów przesuwnych sfinansowała w 2004:

W 2005 r. rozpoczęto konserwację zachowawczą 8 300 wybranych woluminów z księgozbioru stradomskiego i kleparskiego. W 2007 roku kontynuowano konserwację zachowawczą. Tym razem zadanie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet II – Rozwój instytucji muzealnych. Konserwacji zachowawczej poddano zbiór 112 woluminów z księgozbioru kleparskiego.

W roku 2008 prace konserwatorskie były kontynuowane. Tym razem do konserwacji pełnej na wiosnę oddano dwa klocki biblioteczne zawierające łącznie 14 woluminów. Dwa dzieła zostały udostępnione w formie cyfrowej.

Na jesieni 2008 roku poddano konserwacji zachowawczej 139 książek z księgozbioru Stradomskiego. Prace te zostały dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet II – Rozwój instytucji muzealnych.

Projekt

Nasi Sponsorzy 2005-2010

Konserwację starodruków kleparskich i stradomskich dofinansowano ze środków: